facebook_pixel

FORGOT YOUR DETAILS?

Podmínky užití

Pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost Fraggo.Net, s.r.o. Společnost Fraggo.Net, s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti Fraggo.Net, s.r.o. Společnost Fraggo.Net, s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost Fraggo.Net, s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost.

Společnost Fraggo.Net, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí.

Společnost Fraggo.Net, s.r.o., její společníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou Vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA BEZ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK JEJICH OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. Společnost Fraggo.Net, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, klipů nebo audio nahrávek z této stránky. Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti Fraggo.Net, s.r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

Společnost Fraggo.Net, s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti Fraggo.Net, s.r.o.Společnost Fraggo.Net, s.r.o. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

TOP

Pin It on Pinterest